تور تهران سن پترزبورگ + مسکو
خدمات تور
ترانسفر بین دو شهر با قطار سریع السیر ساپ سان 3 گشت شهری به همراه 3 وعده ناهار


FlightDate 2024.Aug.08 تاریخ پرواز 03.05.18

Cabin(y) رفت 2024.Aug.08 ساعت10:00
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.15 ساعت15:00
7 شب
FlightDate 2024.Aug.15 تاریخ پرواز 03.05.25

Cabin(y) رفت 2024.Aug.15 ساعت10:00
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.22 ساعت15:00
7 شب
FlightDate 2024.Aug.22 تاریخ پرواز 03.06.01

Cabin(y) رفت 2024.Aug.22 ساعت10:00
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.29 ساعت15:00
7 شب
FlightDate 2024.Sep.05 تاریخ پرواز 03.06.15

Cabin(y) رفت 2024.Sep.05 ساعت10:00
Cabin(y) برگشت 2024.Sep.12 ساعت15:00
7 شب