تور تهران مسکو + سن پترزبورگ
خدمات تور
ترانسفر بین دو شهر با قطار سریع السیر ساپ سان 3 گشت شهری به همراه 3 وعده ناهار


FlightDate 2024.Aug.15 تاریخ پرواز 03.05.25

Cabin(y) رفت 2024.Aug.15 ساعت09:50
Cabin(y) برگشت 2024.Aug.22 ساعت15:30
7 شب
FlightDate 2024.Aug.29 تاریخ پرواز 03.06.08

Cabin(y) رفت 2024.Aug.29 ساعت09:50
Cabin(y) برگشت 2024.Sep.05 ساعت15:30
7 شب