تور تهران سن پترزبورگ + مسکو
خدمات تور
ترانسفر بین دو شهر با قطار سریع السیر ساپ سان 3 گشت شهری به همراه 3 وعده ناهار


PETROVSKIY ART LOFT+AEROSTAR.2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

ART NUVO PALACE + AEROSTAR.2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON PRIBALTIYSKAYA + BROSKO.2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

AZIMUT SAINT PETERSBURG+BROSKO.2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON NEVSKY + NOVOTEL MOSCOW CITY.3
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

GRAND HOTEL EMERALD+MARRIOT GRAND
-
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

ART NUVO PALACE + AEROSTAR.3
-
کیفیت ****/**** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON PRIBALTIYSKAYA +PRINCE PARK
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

AZIMUT SAINT PETERSBURG+BROSKO.3
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON NEVSKY +. NOVOTEL MOSCOW CITY.
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON PIRIBALTIYSKAYA + PRINCE PARK.1
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON PRIBALTIYSKAYA + HILTON Krasnaselskaya.1
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON PRIBALTIYSKAYA + AEROSTAR.P2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

AZIMUT SAINT PETERSBURG+BROSKO.P2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

HOLIDAY INN MOSKOVSKYE Vorota+BROSKO.P2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

SOCHI PARK HOTEL4*block+COURTYARD BY MARRIOTT(std room)
سوچی
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON(cosmos sochi)+GOLDEN TULIP ROSA KHUTOR.2
سوچی
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON CONGRESS+NOVOTEL (fit krasnaya polyana).2
سوچی
کیفیت ****/***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON CONGRESS+COURTYARD BY MARRIOTT(delux room)
سوچی
کیفیت ****/***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

LUCIANO HOTEL+*RADISSON ROSA KHUTOR*
سوچی
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

ART NUVO PALACE + *AEROSTAR
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON PRIBALTIYSKAYA + HOLIDAY INN LESNAYA.
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

AZIMUT SAINT PETERSBURG+*BROSKO.1*
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON NEVSKY +BROSKO.2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

GRAND HOTEL EMERALD+SWISSOTEL Krasnye Holmy
-
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

ART NUVO PALACE + PRINCE PARK.
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON PRIBALTIYSKAYA + HOLIDAY INN LESNAYA.1
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

AZIMUT SAINT PETERSBURG+BROSKO.4
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

HOLIDAY INN MOSKOVSKYE Vorota+HOLIDAY INN SUSCHEVSKY.
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON NEVSKY +BROSKO.3
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B