تور تهران مسکو + سن پترزبورگ
خدمات تور
ترانسفر بین دو شهر با قطار سریع السیر ساپ سان 3 گشت شهری به همراه 3 وعده ناهار


AEROSTAR+ART NUVO PALACE.1
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

HOLIDAY INN SOKOLNIKI. +RADISSON PRIBALTIYSKAYA.1
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

BROSKO+.AZIMUT SAINT PETERSBURG.1
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

NOVOTEL MOSCOW CITY.+RADISSON NEVSKY.1
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

SWISSOTEL KRASNYE HOLMY + RADISSON NEVSKY.
-
کیفیت ****/***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

AEROSTAR+PETROVSKY ART LOFT.1
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

HOLIDAY INN SOKOLNIKI. +RADISSON PRIBALTIYSKAYA.2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

BROSKO+.AZIMUT SAINT PETERSBURG.2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

NOVOTEL MOSCOW CITY.+RADISSON NEVSKY.2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

HILTON LENINGRADSKAYA.+RADISSON ROYAL.1
-
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

AEROSTAR+.PETROVSKY ART LOFT.
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

HOLIDAY INN SOKOLNIKI. +RADISSON PRIBALTIYSKAYA.3
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

BROSKO+.AZIMUT SAINT PETERSBURG.3
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

BROSKO.+RADISON NEVSKY.2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

NOVOTEL MOSCOW CITY.+RADISSON ROYAL
-
کیفیت ****/***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

NOVOTEL MOSCOW CITY.+RADISSON NEVSKY**
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

PRINCE PARK+RADISSON PRIBALTIYSKAYA.2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

BROSKO+*RADISSON NEVSKY*
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

AEROSTAR+.PETROVSKY ART LOFT.2
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

PRINCE PARK+RADISSON PRIBALTIYSKAYA.3
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

HOLIDAY INN SUSCHEVSKY +AZIMUT SAINT PETERSBURG.
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

BROSKO+.AZIMUT SAINT PETERSBURG.4
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

BROSKO+RADISSON NEVSKY.3
-
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

SWISSOTEL KRASNYE HOLMY + RADISSON ROYAL.
-
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B