تور تهران سوچی
خدمات تور
2گشت کامل شهری+2وعده ناهار(یک گشت در منطقه ساحلی و یک گشت در منطقه کوهستانی)
توضیح تور
09123172087 MR SEDIGH


SOCHI PARK HOTEL+TULIP INN ROSA KHUTOR.3
سوچی
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON(cosmos sochi)+COURTYARD BY MARRIOTT.4
سوچی
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON CONGRESS+NOVOTEL (fit krasnaya polyana)
سوچی
کیفیت ****/***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

SOCHI PARK HOTEL+TULIP INN ROSA KHUTOR.4
سوچی
کیفیت *** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON(cosmos sochi)+COURTYARD BY MARRIOTT.5
سوچی
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON CONGRESS+GOLDEN TULIP ROSA KHUTOR.4
سوچی
کیفیت ****/***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

SOCHI PARK HOTE4*block+TULIP INN ROSA KHUTOR
سوچی
کیفیت ****/*** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON(cosmos sochi)+GOLDEN TULIP ROSA KHUTOR.1
سوچی
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON(cosmos sochi)+COURTYARD BY MARRIOTT.6
سوچی
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON CONGRESS+NOVOTEL (fit krasnaya polyana).1
سوچی
کیفیت ****/***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

LUCIANO HOTEL+RADISSON ROSA KHUTOR*
سوچی
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

LUCIANO HOTEL+MARRIOTT KRASNAYA-
سوچی
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON CONGRESS+COURTYARD BY MARRIOTT(delux room)
سوچی
کیفیت ****/***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

SOCHI PARK HOTEL4*block+COURTYARD BY MARRIOTT(std room)*
سوچی
کیفیت **** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

RADISSON CONGRESS+PANORAMA BY MERCURE.1
سوچی
کیفیت ****/***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B

LUCIANO HOTEL+*RADISSON ROSA KHUTOR.1
سوچی
کیفیت ***** ستاره
اتاق استاندارد
دید استاندارد
سرویس B.B